• TEL : 041-582-6851
    FAX : 041-587-6855
    E-mail : jdtech@jdintl.co.kr
회사개요

회사개요

특허 및 인증 관계사 회사소개 오시는길
상호명    : (주)제이디테크   |  대표자 : 박윤수  |  사업자번호 : 609-81-61967
주      소 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환 22길 1~ 18
TEL : 041-582-6851 / FAX : 041-587-6855 / E-mail : jdtech@jdintl.co.kr  
COPYRIGHT(C) 2019 www.jdintl.co.kr ALL RIGHT RESERVED.
  • ADM